Ressenya

1. Consell per fer una  RESSENYA BIBLIOGRÀFICA bàsica
2. Orientacions per a la redacció de la RESSENYA DE LECTURA EN VÍDEO
- - - - - 

1. Consell per fer una  RESSENYA BIBLIOGRÀFICA bàsica

La ressenya és un tipus de text breu destinat a fer conéixer i divulgar qualsevol activitat o manifestació artística (una exposició, una obra de teatre, una pel·lícula…) o el contingut d’un escrit (un article, un estudi, una obra literària, un llibre d’assaig…), tot fent-ne una descripció i una valoració crítica. La ressenya constarà, per tant, de dues parts: una més objectiva on es presenta l’objecte a ressenyar i el seu contingut i, una  altra, més subjectiva on es valora l’obra tant positivament com negativa.

La ressenya es pot estructurar en aquestes parts:

>   L'encapçalament que s’organitza en el primer paràgraf del text: presenta les dades bibliogràfiques del producte ressenyat: autor, títol, gènere, públic a qui va dirigit, si és actual, o a qui anava dirigit a l'època de la publicació, editorial, col·lecció, any de publicació, ... També s’hi poden incloure aspectes de la vida de l’autor/a relacionats amb el tema que volem ressenyar.
El cos que es distribueix en diversos paràgrafs. Aquesta part pot presentar els quatre apartats següents: 
>Introducció (petit paràgraf, opcional, a fi d'atraure el lector). Es pot comentar les circumstàncies de l'aparició o de la recepció de l'obra, la seua actualitat o oportunitat.
>Resum. Pot tractar-se d’un resum argumental, resum temàtic o d’un resum mixt. Procura que siga sempre un resum precís i no molt llarg, que només t’ocupe una petita part de la ressenya.
>Comentari crític. En aquesta part es manifesta, de forma positiva o negativa, l’opinió que es té davant l’obra i es valoren els aspectes més rellevants i significatius sobre el tema, la posició adoptada per l’autor/a davant el tema, l’estil, els recursos narratius emprats...
 Conclusió. Es tracta de l'últim paràgraf que tanca la ressenya. Hi pots fer una síntesi breu i clara de l’anàlisi que has fet destacant els valors i les conseqüències de l’obra : les noves vivències que t’ha generat, els nous coneixements que t’ha aportat, la possible utilitat i interés de l’obra, la comparació amb altres obres sobre el mateix tema. Pots acabar amb una fórmula retòrica o eslògan que pretén causar un impacte final en el lector, a l’estil de ”llibre molt adequat per ...”, “llibre que convida a...“, “obra apta per a ...”, “obra només aprofitable per a ...”, “abstenir-se’n lectors …” etc.
- - - - - - -

2. Orientacions per a la redacció de la ressenya de lectura feta per a vídeo (1r de Batxillerat)

El text que escriureu serà el guió del vostre vídeo, el qual haureu d'aprendre de memòria i explicar en la gravació una vegada haja revisat el professor la vostra ressenya. Si no la revisa el professor, assegureu-vos que està ben redactada. Podreu enregistrar-lo a casa amb el mòbil o una càmera de vídeo, o bé podem gravar-lo a classe el dia marcat. L'àudio ha de tenir bona qualitat, s'ha de sentir clarament. Penseu en l'oient "model" o "ideal" de la vostra ressenya, és a dir, la persona a la qual us dirigiu imaginàriament amb el vostre vídeo: un estudiant de la vostra mateixa edat per a informar-li de l'obra, de la vostra impressió i valoració. 

1.-”Hola, bon dia, em diuen... i estic a 1r de Batxillerat.”

2.-”Us vull parlar del llibre... / Us recomanaré la lectura del llibre...” citeu-ne títol, autor/a i editorial (“Està publicat / publicada a l'editorial...”) Explica també de quin gènere novel·lístic es tracta: realista, juvenil, amor, amistat, misteri, històric, cavalleries, fantàstic, social... -(3-5 línies)

3.-”El tema aborda la problemàtica... / El tema tracta / gira al voltant de...-(2 a 3 línies)

4.- Situeu l'acció en l'època real o fictícia que corresponga i esmenteu en quins llocs, ciutats o països transcorre la història: “La història / el relat transcorre en... durant...-(2 a 3 línies)

Expliqueu de què tracta el llibre (breu resum sense desvetlar el final): “L'argument és el següent:...-(10-12 línies)
Consell: en la redacció de l'argument cal esquematitzar l'obra destacant algunes de les accions principals però introduint també els personatges: qui és l'heroi o protagonista; què pretén o li passa; qui l'ajuda; qui li posa problemes o causa la desgràcia; quines són les etapes que ha de superar... Però no s'ha de desvetlar com se soluciona el final. S'ha de triar la informació més atraient per a convidar la gent a llegir-la. És pot generar suspens amb alguna pregunta final: “Com acabarà?

5.- Recomane aquesta lectura als qui... / Els moments que més m'han agradat... / La força que té l'obra, que tenen els personatges... / El conflicte és també d'actualitat...”, etc. -(8-10 línies)

En aquest apartat cal explicar un parell de motius o tres pels quals la recomaneu i justificar-ho:
-és un clàssic de la nostra literatura o de la literatura juvenil ja que es llig des de fa molts anys i no passa de moda
-és una història molt actual per diferents motius
-t'ha impactat en algun aspecte, situació descrita, reacció d'un personatge (cal citar-ho)
-és una crítica social de...
-és un clàssic que cal llegir perquè...
-la intriga t'agafa des del principi i no et deixa fins acabar-lo...
-està molt ben escrita...
-és molt divertida, trista...
-els personatges estan molt ben definits, sobretot ...
-t'identifiques amb algun personatge, per exemple...
-t'ha ensenyat algunes coses, (explica quines)...
-l'argument és original, no és previsible, és sorprenent...
-descriu molt bé el que passa o passava en altres llocs (quins?) o èpoques (quan?)
-etc., etc. (tu pots completar-ho)

EL TEXT DE LA RESSENYA HA DE TENIR VORA 30 LÍNIES MANUSCRITES (360 mots aprox.). Si considereu que ha de ser una mica més extensa, també s'acceptarà així.

LA RESSENYA LA REDACTAREU INDIVIDUALMENT I LA PODREU PRESENTAR AL PROFESSOR PERQUÈ US DONE ALGUNA ORIENTACIÓ PER TAL DE MILLORAR-LA. LA GRAVAREU A CASA O A CLASSE EN UN DIA ASSENYALAT. LA DURADA DEL VÍDEO SERÀ ENTRE 2 i 3 minuts (4 minuts màxim). La gravació no requereix necessàriament cap muntatge amb programes de vídeo ja que vos hi presenteu oralment. Això no obstant, podeu incloure títols de crèdit si ho voleu i si sabeu utilitzar programes d'edició de vídeo.

- - - - - - - -
RÚBRICA D'AVALUACIÓ DE LA RESSENYA EN VÍDEO

Els objectius que tindrà la rúbrica d'avaluació seran aquests 5, avaluables entre 1 i 4 punts segons el grau de consecució (fins a 20 punts):
  1. ÀUDIO: Expressió oral clara a un ritme adequat, amb pauses i entonació variada. Seguretat expositiva. Qualitat de l'àudio.
  2. CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA:  pronúncia, conjugació verbal, lèxic, morfosintaxi en general.
  3. ADEQUACIÓ, COHERÈNCIA I COHESIÓ: Cinc parts del discurs crític clarament diferenciades amb connectors de presentació dels temes, d'ordre, d'oposició i de causa-conseqüència, etc. Expressió coherent de les diferents idees que s'aporten. Text oral ben organitzat. Es té clar l'espectador ideal a qui l'alumne es dirigeix.
  4. INTERÉS: Sap captar i divulgar l'interés de l'obra; hi ha profunditat, trets d'originalitat, novetat en les aportacions de la ressenya. Tècniques discursives d'apel·lació al receptor. Convida a llegir?
  5. IMATGE: Escenari de la gravació ben seleccionat, adequat. Bona il·luminació. Aspecte personal agradable i relaxat. Expressió corporal natural. Bona qualitat de la imatge.

- - - - - 
Exemple:

Artur Navarro: Ressenya en podcast del Llibre de les bèsties (8 de maig de 2021)

- - - - -

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa ací la teua aportació pública anotant el teu nom. El professor la rep per e-mail també.