dimarts, 9 d’octubre del 2018

Guia del treball d'investigació i d'exposició oral de poesia medieval

 1. Ibn Khafaja d'Alzira + comentari del poema "Escena d'amor" o bé "El jardí" (1 persona)
 2. Al-Russafí de València + comentari del poema "Elegia valenciana" (2 persones)
 3. Ibn al-Abbar de València + comentari de poema "Cassida en Sin. Al rei de Tunísia" (2 pers.)
 4. Jaufré Rudel (trobador català) + comentari del poema "Pel maig, que el jorn és tan llarguer" (2 pers.)
 5. Bernat de Ventadorn + comentari de "Tinc el cor ple d'alegria" o "Quan veig l'alosa aletejar" (2 p.)
 6. Guillem de Berguedà + comentari del poema "Cançoneta lleu i blana/plana" (2 pers.)
 7. Ramon Llull com a poeta + fragment comentat del Llibre d'Amic e amat. Cal buscar-lo a Internet (2 p.)
 8. Anselm Turmeda + comentari del poema "Elogi dels diners" (2 pers.)
 9. Pere March + poema comentat "Al punt que hom naix comença de morir" (2 pers.)
 10. Andreu Febrer + comentari del poema "Balada" (2 pers.)
 11. Gilabert de Pròixita + comentari del poema "Amant llanguesc e llanguint pas gran pena" (2 pers.)
 12. Jordi de Sant Jordi + poema comentat a triar: "Estramps", "Presoner" o "Cançó d'opòsits" (2 pers.)
 13. Ausiàs March + dos poemes comentats a triar entre cinc: XI, XIII, XXIII, XLVI, LXVIII, (3 pers.)
 14. Joan Roís de Corella + poema comentat "La balada de la garsa e l'esmerla (2 pers.)
 15. Lo procés de les olives, obra col·lectiva + comentari del fragment del llibre (2 pers.)
 16. Jaume Gasull: Lo somni de Joan Joan + comentari del fragment del llibre (2 pers.)
Heus ací 16 autors per tal d'investigar-los, comentar-ne un poema i exposar el resultat. Cada parella prepararà la biografia literària i el comentari en cooperació utilitzant DRIVE per a redactar el treball i per a elaborar una breu presentació power point també a DRIVE que ajude a explicar-los. Quan estiga acabat i revisat, es publicarà al blog com una entrada més. Els dies 24, 25 i 29 d'octubre es dedicaran les sessions de classe a l'exposició oral i a la posada en comú prevista. L'activitat compta 2 punts de la nota d'avaluació. Inclou: treball cooperatiu publicat i exposició oral a classe amb ajuda d'una presentació visual bàsica.

La cooperació entre els membres del grup-parella es basa en quatre aspectes:
 1. Compartir el mateix document en línia per mitjà de Google Drive per a redactar el treball en parella consistent en la introducció a l'autor i l'època amb el comentari del poema.
 2. Elaborar i compartir la mateixa presentació power point en línia per mitjà de Google Drive també. Cada parella confecciona entre 2 i 6 “diapositives” del seu tema.
 3. Compartir amb el vostre professor necessàriament els treballs -i les presentacions- que esteu elaborant cada grup per mitjà de la invitació a editar el document des de Google Drive. D'aquesta forma us pot orientar la redacció dels escrits. E-mail: Toni (verbascripta@gmail.com).
 4. Ajudar-se entre els membres de la parella a l'hora d'investigar, redactar, revisar l'escrit i preparar l'exposició dels temes i les presentacions. El grup-parella exposarà de manera conjunta el mateix dia utilitzant els recursos que haja preparat i haurà de segmentar l'exposició oral per individu entre els 2 minuts com a mínim i els 3 minuts màxim cadascú.

ORIENTACIONS
 • Per a la recerca de les biografies i la caracterització dels períodes històrics, l'alumne/a ha de consultar i citar dues fonts diferents com a mínim, que les farà constar al final del treball a tall de bibliografia.
 • L'escrit total de la biografia literària més el comentari del poema ocuparà una extensió entre 750 i 900 mots. (No s'hi compten els poemes o fragments reproduïts ni la bibliografia citada).
 • L'escrit individual tindrà títol, autoria del treball, dos o més subapartats temàtics presentats en lletra negreta; estarà separat en diversos paràgrafs. Es valorarà que continga almenys una imatge al·lusiva. Al final es citarà la bibliografia consultada que ha de contenir el títol dels textos, el nom dels autors i la procedència: Editorial, Universitat, URL del Web, etc.
 • En acabar la participació de cada parella hi haurà un torn breu de preguntes dels companys i del professor. L'alumnat de classe farà servir una rúbrica d'observació per comentar les exposicions. Al final de les exposicions, hi haurà una posada en comú dels continguts i l'activitat.
- - - - -

RÚBRICA DE VALORACIÓ SOBRE 10 PUNTS DE L’EXPOSICIÓ ORAL DE LITERATURA

PUNTUACIÓ
----------------------- ASPECTES
0
1
2
1. CORRECCIÓ LÈXICA I GRAMATICAL
Mala o regular: barbarismes i dificultats abundants en la connexió d'oracions o la conjugació, >10 aprox.
Acceptable: algunes errades greus en lèxic, conjugació o connectors, entre 6 i 10
Bona: Poques errades detectades 5 aprox.
2. PRONÚNCIA, ENTONACIÓ I VOLUM DE VEU
Males o regulars: monotonia explicativa, dificultats notables de parla, pronúncia no valenciana, veu baixa. Sense pauses...
Acceptable o bona: falla només en un aspecte. Monotonia, dificultats de parla, volum massa baix, mala pronúncia.
Fa, almenys, una pausa
Molt bona: aconsegueix modular la veu amb un volum alt i bona pronúncia quasi sempre o tot el temps. Fa pausa en cada tema.
3. EXPOSICIÓ MEMORITZADA
Llig tot o quasi tot el temps. La lectura pot fer l’exposició avorrida o poc interessant.
Interessa. Llig algun fragment de l’escrit per a consultar les idees o citar textos originals.
No llig o fa només alguna ullada al text. Es recolza en la memòria.
4. CONTINGUT CLAR, ORDENAT
I AMB INTERÉS
Té algun defecte així:
>Dóna molta informació sense classificar en apartats.
>No són idees o temes fonamentals.
>Ha oblidat d'incloure idees importants.
>Text ordenat per apartats.
>Algunes idees o temes abordats són fàcils de recordar, d’altres són informacions poc importants o difícils.
>Text molt ben ordenat i amb un esquema clar dels punts que tracta.
>Informació del tema ben seleccionada.
>Facilita l’estudi de la qüestió.
5. INFORMACIÓ BÀSICA DESTACADA
No es recapitula en cada apartat les idees fonamentals; no s’hi fa èmfasi amb l'entonació; no es fa conclusió recordant idea bàsica;
Les idees bàsiques queden clares per un dels mètodes citats: recapitula; remarca les idees fonamentals; fa conclusió; anècdota.
Utilitza bé dos o més recursos com a mínim:
-recapitulació
-èmfasi en idees
-bona conclusió
-anècdota

ESCALA DE VALORACIÓ
 1. De 9 a 10 punts: Molt bona exposició
 2. De 7 a 8 punts: Bona exposició
 3. De 4 a 6 punts: Exposició acceptable, però millorable. Cal preparar la següent on més falle.
 4. De 0 a 3 punts: Exposició poc o gens preparada. Cal elaborar millor el treball i assajar abans.

dijous, 4 d’octubre del 2018

Poemes medievals musicats

Al llibre de lectura podeu trobar aquests poemes musicats complets:
Cançoneta lleu i plana, pàg. 66
Elogi dels diners, pàg. 109
Veles e vents, pàg. 155
Cançó d'opòsits, pàg. 146

--- - - - - - - -