dimarts, 18 de desembre del 2018

Model de comentari: Fragment de l'Espill, de Jaume Roig

 ---

0.Comentarem el fragment de l'Espill, de Jaume Roig, que es troba a la pàgina 24 del dossier de llengua, però no està seleccionat al llibre Les veus del temps I. La tria es deu al fet que es tracta d'un passatge molt conegut d'antropofàgia en la literatura medieval i també perquè el podem escoltar recitat pel cantant Raimon en la versió original (vegeu el vídeo superior) de manera que el fa prou entenedor.

1.Les dues grans fonts de la cultura medieval, el mester de joglaria i el mester de clerecia, reapareixen i corren en la sàtira del metge valencià Jaume Roig, autor de l'Espill o Llibre de les dones. Aquesta obra continua la tradició literària de la misogínia (aversió o menyspreu cap a les dones).

Jaume Roig, nascut a València a principis del s. XV, estudià medicina a Lleida i Paris. Esdevingué metge de la reina Maria de Castella i examinador de metges. Fou conseller de la ciutat i administrador d'un famós hospital. La filla menuda professà en el convent de la Trinitat, on era abadessa sor Isabel de Villena, i del qual era benefactor Roig. Com a escriptor posseïa un gran do de la paraula i feia servir el valencià de l'Horta.

El llibre es pot presentar com un registre de relacions fracassades entre l'home i la dona, una denúncia agra i violenta contra el subtil tramat dels enganys femenins. L'obra té una intenció didàctica i apareix escrita en primera persona pel narrador-protagonista ja madur. A través d'aquesta lliçó contra les dones, Jaume Roig elabora una autèntica pintura de la vida quotidiana amb referències històriques per convertir l'acció fictícia en versemblant. L'Espill, com a relat en 16.359 versos de quatre síl·labes, conta la història d'un personatge que comença de vagabund, intenta estabilitzar-se amb el matrimoni i al final busca refugi en la contemplació i la penitència.

2.El fragment escollit per al comentari consta de 97 versos de quatre síl·labes procedents del capítol III del Primer llibre que tracta la joventut del protagonista.

Transcorre a París el dia de cap d'any. El protagonista organitza un sopar festiu. Descriu les viandes que ofereix: carn de tota mena i de la millor qualitat. S'esdevé que un comensal es troba un dit humà dins d'un pastís. Els assistents ho confirmen. La procedència és d'una fornera que fa de tavernera i té dues filles. El local és també escorxador, tota carn que hi arriba la transformen en salsitxes, llonganisses i és tan bona que tot ho venen. En un clot ben fondo llançaven les dones totes les deixalles que no aprofitaven dels cossos humans. El narrador confessa que en va menjar molt perquè tot era saborosíssim. Les dones són, finalment, esquarterades i la posada és enderrocada. Les restes humanes són soterrades en lloc sagrat.

3.El text conté alguns arcaismes propis del s. XV (varietat diacrònica) el significat dels quals vénen explicats davall del fragment: Ninou (cap d'any), reng (combat), rigolatge (diversió), de paratge (de bona família), volateria (conjunt d'aus), pus (més), capolat (trossejat) i algus més que no impedeixen la comprensió bàsica de la narració. El relat està construït, com tot el llibre, amb versos de quatre síl·labes apariats: aa, bb, cc, dd..., anomenats noves rimades. En aparença sembla no haver-hi figures retòriques, ja que simula un estil col·loquial. Això no obstant hi trobem comparacions pròpies de la parla: fondo com pou (l. 64); polisíndeton: mai carn ni brou / ni francolines; repetició abundant del pronom "hi" per tot el fragment. La verborrea de l'autor per descriure cada situació el porta a fer nombroses enumeracions d'elements prou completes: (l. 13-16) de tots potatges, de carns salvatges, volateria, pastisseria. L'estructura narrativa de l'anècdota relatada es divideix en les tres parts convencionals d'introducció (sopar de Cap d'Any amb troballa sorpresa), nus (noves troballes i descripció de les autores), i desenllaç (fi de les malfactores).

4.Jaume Roig en la seua època és un important metge de la Cort reial, que ostenta diversos càrrecs polítics i de gestió. Afeccionat a escriure poemes, s'embarca en una obra enorme que continua la tradició misògina inaugurada per Sant Jeroni (342-420) al llibre Adversus Iovinianum i seguida també pel Corbaccio de Boccaccio o l'Arcipreste de Talavera, entre altres. L'obra es publica cinquanta anys després de la mort de l'autor, encara que probablement correguera manuscrita de mà en mà. Ens preguntem si realment tenia l'autor intenció d'adoctrinar els lectors masculins, tal com diu el narrador de l'obra, per tal de desaconsellar-los l'opció del matrimoni, una institució clau per a la noblesa i la burgesia de l'època. Des de l'òptica del segle XXI només podem pensar en L'Espill com un enorme esforç lingüístic i literari per a divertir amb tòpics exagerats i cruels les lectores i els lectors burgesos de l'època, obra que es fonamenta en el discurs persistent dels vicis i les maldats de les dones que la cultura patriarcal ha sustentat des de la Bíblia. Ens imaginem cavallers i dames rient dels succeïts d'aquesta sàtira ja que per a l'època devia ser considerada una "crítica amable" envers les dones, entre les quals s'exceptuaven, vegeu per on, la Verge Maria i l'esposa del senyor (o la mare, o la filla).

5.El tema central del fragment examinat és l'antropofàgia o canibalisme provocat forçadament per unes dones malvades que oferien pastissos de carn humana. Sembla que aquesta pràctica ve documentada a l'Edat mitjana des de França i Alemanya, països on els saltejadors de camins venien la carn de les seues víctimes als mercats, igual com els croats de la primera Croada, dels quals es conta que menjaven la carn dels sarraïns que mataven. Francisco de Quevedo també esmenta que les empanadilles de carn eren un aliment popular al Segle d'Or. Diu que els pastissers les feien de gossos i de gent penjada o ajusticiada. En un escrit seu explica que a taula feien responsos amb un requiem aeternam per l'ànima del difunt de qui procedia la carn del menjar. Per acabar, el motiu d'aquest fragment el replega la trama argumental del musical Sweeney Todd, de Stephen Sondheim (1979). No cal citar les nombroses novel·les i pel·lícules actuals així com el succés de l'accident als Andes dels anys 70 per certificar que el canibalisme és un tret cultural que l'ésser humà ha practicat i encara practica en l'actualitat malgrat els tabús. [995 mots]
- - - - - -
FONTS del comentari:
  • Les veus del Temps I (Ed. Bromera) (2002)
  • Jaume Roig. Espill o Llibre de les dones (MOLC, n.3) (1978)
  • "Caníbales", article en línia de Juan Eslava Galán (2000)
  • https://www.escriptors.cat/autors/roigj/index.php

dilluns, 17 de desembre del 2018

Guió del comentari de prosa medieval

Esquema bàsic per al comentari dels fragments1.Qui és l'autor/a del fragment llegit: Presenta'l breument. Redacta també algunes línies per a introduir el llibre del qual forma part el fragment que comentes: resum, parts, finalitat, estil general de llengua, aportacions...

2.Quin és el gènere literari concret i el tema del fragment:
2.1 Si és un fragment narratiu, resumeix els principals esdeveniments relatats (1/4 de l'extensió original del text.)
2.2 Si és un fragment de caràcter assagístic, doctrinal, un sermó, etc., basat en l'exposició d'idees, explica la tesi o opinió defensada i els arguments que s'hi donen.

3. Destaca alguns mots o expressions de cada text, que formen part del registre culte, literari, ja siga pertanyent a la varietat històrica medieval o a l'actual, i explica'ls. Comenta l'estil del fragment o relaciona'l amb les principals característiques de la seua obra. Si trobes algunes figures retòriques per destacar, aquest és l'espai adequat.

4. Com t'imagines l'autor, els destinataris i l'època en què s'escriu i es llegeix aquest text (pots documentar-te per tal de contestar aquest punt).

5. Relaciona el fragment (o el llibre de què procedeix) amb textos, pel·lícules, gustos de lectura i altres, modes o costums socials de l'actualitat. Espai, també, per a la teua opinió.
- - - 

Primera tasca de Literatura per a la 2a Avaluació: del 7 de desembre al 13 de gener


1.Heu de llegir del llibre Les veus del temps els textos indicats més avall de tres dels nou apartats citats en roig. Un dels tres és comú per a tothom: Novel·la cavalleresca (Tirant lo Blanc & Curial i Güelfa). Els altres dos heu de triar-los segons els vostres gustos entre aquests: Ramon Llull, Les cròniques, Llibres de cavalleria, Literatura religiosa i moral, Humanisme, Jaume Roig, Isabel de Villena, Joan Roís de Corella. 
2.Heu d'elaborar un comentari de text d'un fragment o capítol complet de la vostra tria seguint l'esquema bàsic per al comentari que s'explica més avall. L'haureu de publicar al blog portafoli entre el 7 i el 13 de gener. A finals de gener farem una segona pràctica de comentari. La tercera activitat de Literatura prevista per a febrer serà la creació d'un text paròdic imitant un dels dos autors que cadascú ha treballat.
N.B. La introducció del llibre (pàgines 7-45) pot ajudar-vos a fer la tria de l'autor i a redactar una part del comentari. En la classe de dijous pròxim el professor us donarà un model de comentari elaborat per orientar el treball de redacció.

Ramon Llull -9 pàg.-
01.-Llibre de les bèsties: Exemple de l'agró, els carrancs i els peixos (p. 71)02.-Llibre de les bèsties: Exemple de la llebre i el lleó (p. 73)03.-Llibre d'Evast i Blanquerna: De l'ordenament que el papa Blanquerna féu en sa cort (cap. LXXIX) (p. 74)
04.-Llibre d'amic i amat (p. 77)
05.-Llibre de l'orde de cavalleria (p. 78)
Les cròniques -10 pàg.- 
06.-Llibre dels fets, de Jaume I: Jaume I és ferit per una sageta (p. 81)07.-Llibre dels fets, de Jaume I: La conquesta de València (p. 82)08.-Crònica de Ramon Muntaner: Problemes del matrimoni format pel rei Pere el Catòlic i Maria de Monpeller, pares del rei Jaume I (Cap. III) (p. 84)09.-Crònica de Ramon Muntaner: Els cavallers de la mort i la batalla de Gallano (Cap. CXCI) (p. 86)10.-Crònica de Ramon Muntaner: Na Mercadera, una dona que esdevé heroïna popular (Cap. CXXIV) (p. 89)
Llibres de Cavalleria -7 pàg.-
11.-Blandín de Cornualla: El desencantament de la donzella (p. 91)12.-Jacob Xalabín: Com la senyora Nerguis va entrar dins la torre... (Cap. VIII) (p. 94)13.-Jacob Xalabín: Com Jacob Xalabín i la senyora Nerguis recuperaren el coneixement... (Cap. IX) (p. 97)
Literatura religiosa i moral -19 pàg.-
14.-Terç d'El Crestià, Francesc Eiximenis: Faula del lleó i el seu fill (p. 99)15.-Terç d'El Crestià, Francesc Eiximenis: Com educar els jóvens ganduls (p. 102)16.-Terç d'El Crestià, Francesc Eiximenis: Contra aquells qui amb art especial es fan bells hòmens contra tota natura (p. 103)17.-Terç d'El Crestià, Francesc Eiximenis: Contra els vicis reprensibles en els vestits i en els calçats (p. 104)18.-Terç d'El Crestià, Francesc Eiximenis: Com Déu creà la llengua a la dona (p. 104)19.-Dotzé d'El CrestiàFrancesc Eiximenis: Exemple del mercader ambiciós i el diable (p. 105)20.-Disputa de l'aseAnselm Turmeda: Del sisé i seté pecats mortals, que són enveja i peresa (p.112)21.-Sermons, Vicent Ferrer: El seté manament, no faràs fornicació (p. 114)22.-Sermons, Vicent Ferrer: L'alletament dels fills (p. 115)23.-Sermons, Vicent Ferrer: El perill de les romeries (p. 116)24.-Sermons, Vicent Ferrer: El martiri de Santa Caterina (p. 116)25.-Sermons, Vicent Ferrer: Visió de la mort (p. 118)26.-Sermons, Vicent Ferrer: El judici final (p. 119)
Humanisme -7 pàg.-
27.-Lo Somni, Bernat Metge: L'aparició del rei En Joan d'Aragó (p. 121)28.-Lo Somni, Bernat Metge: Sobre la naturalesa perversa de la dona (p. 123)29.-Lo Somni, Bernat Metge: En defensa de les dones (p. 126)
Novel·la cavalleresca -36 pàg.-
Tirant lo Blanc, Joanot Martorell (22 pàg.):
30.-El combat de Tirant contra un gos alà (Cap. LXVIII) (p. 171)31.-Lletra de batalla de Tirant (Cap. LXXIX) (p. 173)32.-Combat amb Tomàs de Muntalbà (Cap. LXXXI-LXXXII) (p. 174)33.-Tirant s'enamora de Carmesina (Cap. CXVII-CXVIII) (p. 177)34.-Declaració d'amor amb l'espill (Cap. CXXVI-CXXVII) (p. 181)35.-Sobre València (Cap. CCCXXX) (p. 183)36.-Tirant, comandant de l'exèrcit (Cap. CDXVIII)37.-Tirant venç una dolça batalla i per força d'armes entra en el castell (Cap. CDXXXV i dos més) (p. 188)38.-La mort de Tirant (Cap. CDLXVII) (p. 190)
Curial i Güelfa, anònim (14 pàg.):
39.-Infantesa de Curial (p. 194);
40.-La Güelfa s'enamora de Curial (p. 195)
41.-Curial s'acomiada de la Güelfa (p. 196)42.-Curial i Festa arriben a un monestir de monges (p. 197)43.-Curial i el rei d'Aragó (p. 199)44.-Curial i el Sanglier demanen al rei que els concedisca batalla a ultrança (p. 201)45.-Curial venç el capità dels turcs (p. 203)
Jaume Roig -38 pàg.-
46.-Espill o Llibre de les dones (p. 207-237)
Isabel de Villena -4 pàg.-
47.-Vita Christi: Com el Senyor començà a predicar i fer miracles (Cap. CXII) (p. 238)48.-Vita Christi: Com el Senyor, predicant a Jerusalem, va convertir la noble i gran senyora Magdalena, atraent-la cap al seua amor i coneixença (Cap. CXVII) (p. 239)Joan Roís de Corella -10 pàg,-
49.-Tragèdia de Caldesa: Explicant un fet casual que li va ocórrer amb una dama (p. 242-251)
- - -

dilluns, 10 de desembre del 2018

Un exemple de resum proposat a classe

Paraules clau del text: s'enrotllen, lacòniques, fa pensar, informacions rellevants, irrellevants/supèrflues, saber discriminar, estructurar, coherència, selecciona, organitza, estructura comunicativa, macroestructura.


TÍTOL: La coherència: selecció i organització de la informació

El fet que hi haja persones que s’enrotllen i persones lacòniques fa pensar que cada situació requereix un nombre d’informacions rellevants. Quan parlem o escrivim hem de saber discriminar les informacions rellevants de les supèrflues. A més, el fet de no dir les informacions en l’ordre comprensible suggereix que s’han d’estructurar d’una manera determinada: un exemple, el currículum.

La coherència és la propietat textual que selecciona la informació rellevant i l’organitza en una determinada estructura comunicativa. Van Dijk l’anomena macroestructura: un esquema que conté les informacions classificades jeràrquicament. (88 mots)